سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه الزهرا 
مشاور 
 
 
راهنمائی مشاوره  
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامى 
داور پایان نامه ها 
 
 
داوری 
همکاری 
مدرسه عالی شهید بنت الهدى 
داور و راهنما 
 
 
داوری و راهنمائى 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و تفسير 
تدریس 
موسسه امام خمينى 
مدرس 
 
 
علوم قرآنى 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
علوم قرآنى 
تدریس 
مركز عالي فقه و معارف اسلامى 
مدرس 
 
 
علوم قرآنى 
تدریس 
مدرسه عالي شهيد بنت الهدى 
مدرس 
 
 
علوم قرآنى